* گزینه های اجباری
 
 
 
 

شما دارايکاراکترهاي باقيمانده.

لطفا کد امنيتی را وارد کنيد:
...

 

قرار دادن لغات فرهنگ ترکمنی به فارسی مستلزم زمان است و در حال تکمیل شدن می باشد. در صورتی که لغتی را در سایت نیافتید، می توانید از طریق فرم ذیل آن را برایمان ارسال دارید تا جواب آن به پست الکترونیکی و نیز به صورت پیامک برایتان ارسال گردد.
همچنین می توانید از طریق فرم ذیل لغات خود یافته تان را که احیانا در هیچ کتابی ثبت نشده است را برایمان ارسال دارید تا به نام خودتان در سایت قرار دهیم. بدین طریق شما نیز می توانید در پیشبرد تدوین لغات ترکمنی با ما سهیم شوید و نیز نام خود را در کتابی که در آینده چاپ خواهد شد به عنوان همکار ماندگار کنید.